Supercharged Fiat 128
         
c-nov15-04_26.jpg
c-nov15-04_24.jpg
c-nov15-04_40.jpg
c-nov15-04_26.jpg
c-nov15-04_27.jpg
c-nov15-04_27.jpg
c-nov15-04_96.jpg
c-nov15-04_28.jpg
c-nov15-04_98.jpg
c-nov15-04_29.jpg